วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 เล่มที่ 4

แผนธุรกิจ ร้านอาหารทะเล I SEA U
ร้อยตรีหญิงกรองแก้ว ทองนาค, อภิญญา สงวนสินและปาลิดา คงทน

แผนธุรกิจ Childnery
อัยรินทร์ รัชตะไชยยงค์, ยาใจ เจริญสุข และกัลยรัตน์ ทิมทอง

แผนธุรกิจ ร้าน F2000 SOUND
สุนีย์ อติธรรมรักษ์, สมนึก ทิศหล้า และนัสรา รักษาชนษ์