วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 2 เล่มที่ 2

แผนธุรกิจ Neramit
บศกร สันติสิริกุล,โสฬสิทธิ์ ศรีรุ่งเรือง และวรวิทย์ กันสุข

แผนธุรกิจ D Bread
พิจิตรา ธีระเดชพงศ์, ชามาศ ธีระเดชพงศ์ และณรัชช์อร ทองสุก

แผนธุรกิจ THAI –NIGIRI
พีรนันท์ ชนิตร์วัฒน์, วิรัญชนา วาหะรักษ์, ลดา จั่นคำ และพจนีย์ ดิษบรรจง