วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 3 เล่มที่ 1