Author: ktn

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

Download ฉบับเต็มปัจจัยด้านการขนส่ง ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา บริษัท ABCจักรพันธ์ รัตนะ นพปฎล สุวรรณทรัพย์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้า ด้านสุขภาพออนไลน์วิลาสิณี สุดประเสริฐการศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนบริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส์ จำกัด ธัญวฤณ วัทโลการตอบสนองอย่างรวดเร็วกรณีศึกษา การตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ABCยืนยงค์ ศรีหาภูธร พวงเพชร สุขประเสริฐ

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

  Download ฉบับเต็ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานครธานินทร์ ธิรางกูรรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานครธนกร เอื้อวิทยาวุฒิกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในกรุงเทพมหานครยอดสร้อย มั่งคั่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานครพัชรินทร์ พระระฆัง การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงถิรมา หิรัญญามน เลือกรูปแบบธุรกิจอะไรดี ระหว่าง SME กับ Startupพงษ์ยุทธ กล้ายุทธ

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ปราจีน คูณจันทร์ทึก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA ปรียกานต์ กลัดทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร เจนจิรา ลิ้มล้อมวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า กลุ่มประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร กุลปาลี มั่งมีธนวาณิชย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนิษฐา ท้วมธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร สาริศา วงวาด ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร กิติญา แก้วอำไพ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ณทัตสิทธิ์ ศรีจันทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล อารยา โคมัทซึซะกิ ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศุทธหทัย คุณานพรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณัฐพร พรรษา [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศทางการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเกมออนไลน์ของผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ร้อยตรี ยศกร บูรณสมภพ และ เฉลิมพร เย็นเยือก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ของพนักงาน บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย พัทธนันท์ คทาธรทรัพย์กุล ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีส่วนช่วยธุรกิจได้อย่างไร สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร [/col]

Read Full Article