Category: วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ
JOURNAL OF FINANCE, INVESTMENT, MARKETING AND BUSINESS MANAGEMENT

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

Download ฉบับเต็มปัจจัยด้านการขนส่ง ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา บริษัท ABCจักรพันธ์ รัตนะ นพปฎล สุวรรณทรัพย์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้า ด้านสุขภาพออนไลน์วิลาสิณี สุดประเสริฐการศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนบริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส์ จำกัด ธัญวฤณ วัทโลการตอบสนองอย่างรวดเร็วกรณีศึกษา การตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ABCยืนยงค์ ศรีหาภูธร พวงเพชร สุขประเสริฐ

Read Full Article

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

Download ฉบับเต็มการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางตลาดบริการของบริษัทขนส่งไทย-จีนCHEN GOU QING

Read Full Article

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

Download ฉบับเต็ม การศึกษาทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทิพานันท์ เพชรนาค แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทํางาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดี ของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดปทุมธานี ณัฐวุฒิ ชมทอง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือบก ลาดกระบัง ICD (การขนส่งทางรถไฟ) ชนิดา ยุพเยาว์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล ขวัญเรือน มาลากุล ณ อยุธยา ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ศศิธร สุวรรณศรี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ณัฐนันท์ คงเพ็ชรศักด์ิ การบริหารความปลอดภัยในการทํางานและการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) พัชนิดา ศิลานนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อซํ้าเคร่ือง ซีเอ็นซี ของลูกค้าบริษัท ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่งนภา จุลยโชค […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภค กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี ยุภาภรณ์ นิรัญศิลป์ การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลอรีอัล สุมิตรา ดีธรรม การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย วราภรณ์ ผลวุฒิ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี ปนัดดา พ่วงเจริญ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ABC ฐิติพร ทั่งจันทร์แดง ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของผู้หญิงผ่านอินเตอร์เน็ต ธวัลรัตน์ ชัยอำนวย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นฤมล ศรีสุวรรณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สิริกัญญา ธรรมลังกา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต ชาติยา เที่ยงธรรม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มวัยทำงานเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร แก้วกรุณา แก่นทอง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ของสายการบินนกแอร์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

  Download ฉบับเต็ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานครธานินทร์ ธิรางกูรรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานครธนกร เอื้อวิทยาวุฒิกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในกรุงเทพมหานครยอดสร้อย มั่งคั่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานครพัชรินทร์ พระระฆัง การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงถิรมา หิรัญญามน เลือกรูปแบบธุรกิจอะไรดี ระหว่าง SME กับ Startupพงษ์ยุทธ กล้ายุทธ

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ปราจีน คูณจันทร์ทึก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA ปรียกานต์ กลัดทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร เจนจิรา ลิ้มล้อมวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า กลุ่มประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร กุลปาลี มั่งมีธนวาณิชย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนิษฐา ท้วมธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร สาริศา วงวาด ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร กิติญา แก้วอำไพ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ณทัตสิทธิ์ ศรีจันทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล อารยา โคมัทซึซะกิ ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศุทธหทัย คุณานพรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณัฐพร พรรษา [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] Electronic commerce: barriers for SME and customer’s perception, evidence of DR Congo Marie-France Mpissa Vangnant, Puripat Charnkit ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จรูญ สินใจ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร ชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงาน โดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง ไพบูลย์ ปะวะเสนะ ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จำกัด นครินทร์ โตเล็ก ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 6 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความพึงพอใจในการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล พฤศจิภรณ์ อุดมทรัพย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บลจ. บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร สุคนธ์ทิพย์ บุญรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชี อาภากร อินทะกันฑ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางออนไลน์ ธนวัฒน์ พรหมยอด และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ ภาวะผู้นำในการบริหารการจัดการน้ำกรมชลประทาน คณพล โกวัฒนะ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ร.ต.อ.ดนัย ชุ่มอภัย และ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารของบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด ทิพวรรณ พรรณาภพ และ ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของงานบริการบุคคลต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง โสภา คุ้มอยู่ และ ดร.ฉัตรวรัญ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 5 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความสุขในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณี รัตนวัชรากร และเกสรา สุขสว่าง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) มนัสวีร์ สดสี และเกสรา สุขสว่าง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อภิวดี พิมพ์สุข และเกสรา สุขสว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบัตรเครดิต พิมภา เพิ่มพูน และสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิต น้ำผึ้ง จันทร์ดำ และดร.สุมาลี สว่าง การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยใช้แบบจำลอง CAPM ธนพล วิเชียรดิลกกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบัตรเครดิต ธนวัฒน์ รอดลอย และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 5 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การประเมินผลการปฏิบัติงานโซ่อุปทานโดยใช้แบบจำลอง SCOR Model นพปฎล สุวรรณทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รัตนา อารยาภิชาติและ ดร. ณกมล จันทร์สม การศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานคร สาครินทร์ แท้เที่ยงเจริญและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) วิภาวี มณีสะอาดและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร วิภารัตน์ ศุภศิริวัฒนาและ ผศ.ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานในบริษัทปิโตรเคมี อภิรดี อุทัยรัตนะชัยและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผ่านทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ หมูปิ้ง เฮง เฮง สุรศักดิ์ มหิวรรณ, เจยวัฒน์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ และโชติพล ศุภกิจบุญชู แผนธุรกิจ บริษัท อาร์ ที เจ สแน็ค จำกัด ปาลิกา ครองบ้าน, มะลิวัลย์ ช่วยเพชร และมารุต ศิรินาโพธิ์ แผนธุรกิจ สถาบันสอนภาษา ABC Easy เล็ก คำมา, ประกายมาศ ประกาศิต และวิจิตรา สมใจ   [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สมิดานันท์ ศรีวาสโนดม และดร.ณกมล จันทร์สม ภาวะผู้นำของนายปรีดี พนมยงค์ กับบทบาทการบริหารราชการแผ่นดิน อธิพงศ์ ณ ถลาง และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร กฤษณะ นันทะวิชัย และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน ณัฐพร เติบไพบูลย์ และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม การศึกษาแบบจำลอง FAMA FRENCH THREE FACTOR MODEL ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ปี พ.ศ. 2553-2556 ทวีศักดิ์ จันอุทัย และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร รัฐนันท์ วิริยะอ่องศรี และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โอฬาร พิรินทรางกูร และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐธนัญ ศานติมงคลวิทย์ และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ชลิดา พ่วงรักษา และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์ ปัจจัยความภักดีของพนักงานที่มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย จำกัด มหาชน นันท์นภัส ชำนาญเพชร และดร.ณกมล จันทร์สม คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ: กรณีบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด เด่นนภา มุ่งสูงเนิน และชนะเกียรติ สมานบุตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ และดร.ณกมล จันทร์สม แรงจูงใจที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารขนาดเล็ก กรณีศึกษา ธนาคารแลนด์ แอนด์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดชา ศิลปสนอง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจและสิ่งพิมพ์ กนกอร ศิริกุลพัฒนผล และดร.ณกมล จันทร์สม แรงจูงใจในการสมัครเข้าทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กฤษณา ศรีจันทร์แดง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง แนวทางการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดวงกมล ศรีอมรชัย และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจานด่วนที่จำหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ธินิดาพร เจริญพร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยด้านโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำรถยนต์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พัชรา ปิ่นเพชร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มนต์ธิชา ทองคง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย์ วันทนา เผ่าฝาง และดร.ณกมล จันทร์สม […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จิตต์สุภา แก้วมณี และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา การตัดสินใจเปลี่ยนงาน ของวิศวกรสถาบันไทยเยอรมัน  ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันไทย-เยอรมัน  สุพจน์ ประชุมทอง และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  ทวี ทองอยู่ และรศ กาญจนาท เรืองวรากร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานTMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ  ธิดารัตน์ สินแสง และ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเอกชน  ลภัสนันท์ จิระดุลยพัฒน์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] Perception of Organizational Politics and Influence of Job Attitude on Organizational Commitment  Phatsorn Thiphaphongphakaphun & Piraphong Foosiri,D.B.A. Attitude toward the Advertising and Subjective Norm on Purchase Intention: A Case of Television Advertising of Beauty and Personal Care Product in Bangkok  Xiaoli Wang & Pussadee Polsaram, D.B.A. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  ประวีณา ศาลิคุปต และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  อภิญญา ปรัชญาสันติ และผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทนวกิจประกันภัยจำกัด มหาชน  ชัยโรจน์ กัลยาณลาภ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย  วรัญญา แจ่มศรี และผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเสื้อผ้าโบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร  กิติพร ดวงแก้ว และดร. พีรพงษ์ ฟูศิริ ความพึงพอใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด  ณัฏฐ์ณิฌา สุวรรณรงค์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พิไลลักษณ์ ชื่นสุขศรี และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยทางทะเลและขนส่ง  วลัย วรวุฒิธีรกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ชนิตา […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] The Antecedence of Employee’s Work-family Conflict ( Work Interference with Family and Family Interference with Work ) in Thailand  Nini Lu and Phusit Wonglorsaichon The factors effect of transformational and transactional leadership and organization commitment on the employee’s job satisfaction and job performance  Meng Zhou and Piraphong Foosiri […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กิจติมา ลุมภักดี และดร.ไกรชิต สุตะเมือง การเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ยุทธชัย วิทยนันท์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจในการเลือกใช้ร้านอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติภัทท์ ศรีวิไลทนต์ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากสิน ปาริชาติ วัฑฒกานนท์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เลขหมายเดิมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เสาวลักษณ์ สาระกูล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง อิทธิพลด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร รุจารินทร์ จิตต์แก้ว และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รุ้งดาว ดีดอกไม้ และดร. ไกรชิต สุตะเมือง ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จันทิมา […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร ปภาพินท์ ภาษยะวรรณ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ญาดา ชื่นชุ่ม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา:นิคมอุตสาหกรรมเขตนวนคร พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ และดร. ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร นิธิวดี สุขโหมด และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร วิไลวรรณ อุดมโชคพิพัฒน์ และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติิ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (SKIN CARE) สำหรับผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร กชพรรณ วิลาวรณ์ และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร เมธาวี […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจโครงการไร่เล บิส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ทศพร กาญจนภมรพัฒน์และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช แผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นในประเทศไทย อครวัฒน์ ไสไทยและดร.ไพศาล ตระกูลสุข ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในประเทศไทย กรีฑาพล พิชญ์พันธ์และดร.ไพศาล ตระกูลสุขิ พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร บุณฑริกา นันทิพงศ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุรี สุมาลี ทศพรวิชัยและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร วรรณวิศา ลิมปัชโยพาสและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ธนกฤต โตรักตระกูลและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ปิยพรรณ รัตนพิกุลและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ฉัตรธนะ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การศึกษาการตัดสินใจซื้อ Application ของแท้จากร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : Appication ของแท้จากร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร อัจฉริชา มนตรีกุล ณ อยุธยาและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภิสรา บุญรัตน์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค์นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด ธีรนันท์ โพธิกำจรและผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช การตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไกรสร บูชารัตนชัยและศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช< การวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทูน (CAPM) นฤมล ถัมภ์บรรฑุและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ำท้วมปี 2554 สรวีย์ วิศวชัยวัฒน์และดร.ไกรชิต […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กัญญารัตน์ ศิิริประไพและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ บทบาทธุรกิจค้าปลีกในสถานีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร อลิสา ศิรินาฎเจริญและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง ธนวัฒน์ คิมผลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ธัญรดา ทวีจรัสชัยกุลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุวิมล สังขทับทิมสังขและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มัญชุตา กิ่งเนตรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยในจังหวัดสมุทรปราการ พรพิรุณ พิทักษ์กุลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ จุไรรัตน์ แซ่เตียวและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด เสาวลักษณ์ แสงจันทร์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ศุภวัฒน์ ธนศิริหิรัญสุขและกิตติพันธ์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ณัฐมล เลิศชวลิตานนท์และดร.มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ ปัจจัยทางการตลาด เครื่องสำอาง นักศึกษามหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี อรอนงค์ สกุลอมรบดีและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา หอพักซอยคุ้มเกล้า 32 ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่มีผลต่อการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธิ์ของปรชากรในเขตปทุมธานี พิมศิริ เพชรน้อยและดร.ไกรชิต สุตะเมือง การศึกษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การเอกชนเขตกรุงเทพฯ เสาวลักษณ์ ลีฬหกุลชัยและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV)เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ชญาดา เกกินะและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร อังศดา สังวาลทิพย์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ อิทธิพลความไว้วางใจของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา ผู้บริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสั่งซื้อสินค้าจาก ASTV ผ่านทางโทรศัพท์ จินดารัตน์ ชโยธินและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พชรพร เลิศสุขโขและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร บรรจง วิทยถาวรวงศ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนวันทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  สายพิณ วิศัลยางกูรและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช พฤติกรรมด้านการสื่อสารภายใตองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด(มหาชน) ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การตัดสินใจซื้อผลิตภัณธ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาวิณี ตันติผาติและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การตัดสินใจซื้อไอศครีมไขมันต่ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพร เพชรโพธิ์ศรีและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ธารา ธิยะภูมิและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร จงรัก ชินเกล้ากำจรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณี เอกพาณิชย์ถาวรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผู้บริโภคใเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สุนีย์ ลิลิตวรางกูรและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของคนทำงานที่พักในคอนโดมิเนี่ยมในกรุงเทพมหานคร กัลยา ตรีสุชนและผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มรกต จงไพศาลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศไทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาตราและปริมณฑล วิทฐพร อุทัยฉายและดร.ไกรชิต สุตะเมือง [/col]

Read Full Article