ก - จ

ฉ - ฒ

ณ - บ

1 - 16

17 - 33

34 - 50

51 - 64

65 - 78

79 - 97

98 - 114

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาในร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลธรารัตน์ อัมพรสุรารักษ์, วิไลพรรณ ตาริชกุล, ประไพทิพย์ ลือพงษ์ และเกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย

115 - 131

132 - 152

153 - 165

166 - 178

179 - 192

193 - 211

212 - 227

228 - 246

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย, เสาวนีย์ มะหะพรหม, ฐิตาภร ศิริบุญ และอภิเชต ฉิมกล่อม

247 - 265

266 - 288

289 - 305

306 - 322

323 - 338

339 - 362

363 - 381

382 - 405

406 - 418

สังคมก้มหน้ากับบริบทประเทศไทย 4.0
จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ, ภาสกร เรืองวานิช และอภิชาติ ใจอารีย์

419 - 433

434-445

446-458

459-477

478-492

493-510

511-522

523-542

543-561

562-576

577-595

596-620

621-646

647-671

672-699

700-720

721-745

746-768

769-787

788-805

806-824

825-850

851-885

886-917

918-937

938-959

960-973

ทัศนคติที่มีต่อการงดใช้ถุงพลาสติกของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักใหญ่
ธัญสินี สุวิชาวรพันธุ์, อัลจิมา แคนทอง และณกมล จันทร์สม

974-991

992-1006

1007-1021

พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้าน RBS Mart มหาวิทยาลัยรังสิต
นฤเบศร์ ไวยเนตตา, วุฒิชัย สินทรัพย์เพิ่ม และรุจาภา แพ่งเกษร

1022-1034

ทัศนคติและแรงจูงใจต่อการเลิกใช้ถุงพลาสติกของการซื้อสินค้าในจังหวัดปทุมธานี
สิรินภาพร ลัดกระทุ่ม และ ธัญยพร สิทธิราชา และณกมล จันทร์สม

1035-1048

แนวทางการฝึกเทควันโดของเยาวชนหญิงในกรุงเทพมหานคร
สุธาทิพย์ ธงไชย, ธนาศักดิ์ วศินชยานันต์ และภัสส์ศิรัส ศรีอำพัน

1049-1061

ความสุขในการดำรงชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
อรพรรณ สอนเอี่ยม, ณภัทรฐนัน เหวนอก และณกมล จันทร์สม

1062-1077

1078-1093

พฤติกรรมและปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการใช้ APPLICATION LINE MAN ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
ธมนต์ภัทร มหเหลืองหิรัญ, ยุรนันท์ เลิศนำเชาว์ และณัฏฐยศ สุริยเสนีย์

1094-1110

1111-1126

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสระผมและครีมนวดผมตรา COCOMILK
ศิริปรียา จตุรพล, ชนันท์ธิดา คงทอง และชนะเกียรติ สมานบุตร

1127-1141

1142-1156

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาโท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนพร พรหมบุบผา, พินิดา เกษม, ราชศักดิ์ รอดพยุง และณกมล จันทร์สม

1157-1172

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี
สิริชัย หาญชนะ, มหัทล์คุณ สนคมิ และชนะเกียรติ สมานบุตร

1173-1189

1190-1206

1207-1221

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี
อติชาต กิตติทรัพย์เจริญ, กิตติพงษ์ ตั้งสกุล และณกมล จันทร์สม

1222-1236

1237-1252

1253-1266

1267-1282