ก – จ

ฉ-ฎ

ฏ-ฒ

1-18

19-40

41-58

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อรถยนต์บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กในประเทศไทย
โดย นิเวศน์ ธรรมะ, วิไลพรรณ ตาริชกุล และวันเพ็ญ อนิวรรตนพงศ์

59-74

75-86

87-106

107-125

126-144

145-162

163-181

182-195

196-213

214-231

232-244

245-255

256-264

265-286

304-318

287-303

319-336

การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
โดย สุภาภรณ์ มุนนี และมนัสชนก บริสุทธิญาณี

337-347

348-357

358-378

การตอบสนองของประชาชนที่มีต่อโครงการคนละครึ่ง: กรณีศึกษา ชุมชนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
โดย เบญญาภา เตชะโพธิวรคุณ, อฐิษฐา เนตรมัย และชนะเกียรติ สมานบุตร

379-394

395-412

ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานของคนเจเนอเรชั่นวาย จังหวัดปทุมธานี
โดย สุภัทรา เกียรติเสวี, กมลทิพย์ เอี่ยมสะอาด และปิยภรณ์ ชูชีพ

413-428

429-446

ความน่าดึงดูดขององค์กรเอกชนในการเลือกสถานที่ทำงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย มิรา สุริวิภาวรโชติ, นิเยาว์ดี ปานะ และปิยภรณ์ ชูชีพ

447-460

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย กชพร อภิชาตโรจนกุล, อัศวพันธ์ สราวุฒินันท์ และรุจาภา แพ่งเกษร

461-475

ทัศนคติที่มีต่อการทำธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต
โดย ดุลยวัต คุปตะวาทิน, ฤทธิเกียรติ ก้องแดนไพร และชนะเกียรติ สมานบุตร

476-492

493-512

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดปทุมธานี
โดย พาทิศ โตพานิช, ชยธร ภู่ระหงษ์ และชนะเกียรติ สมานบุตร

513-523

524-541

การใช้ชีวิตของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย พรสิทธิ สิทธิราชา, กมลเนตร ชุนห์ขจร และปิยภรณ์ ชูชีพ

542-556

557-572

พฤติกรรมและความสำคัญในการใช้บริการของโรงรับจำนำเอกชน
โดย ณหทัย น้อยมา, ฐิติมา ไชยบุปผา และชนะเกียรติ สมานบุตร

573-592