Category: วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร
Journal of Business Research and Administration

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศทางการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเกมออนไลน์ของผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ร้อยตรี ยศกร บูรณสมภพ และ เฉลิมพร เย็นเยือก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ของพนักงาน บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย พัทธนันท์ คทาธรทรัพย์กุล ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีส่วนช่วยธุรกิจได้อย่างไร สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชุฏาธาร เทียมสวรรค์ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร บุคลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จิรารัตน์ ลิมป์สุคนธ์ และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อ สายการบินภายในประเทศของ บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ ฐิติลักษณ์ ศรีคิรินทร์ และดร.สุมาลี สว่าง อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า เครื่องแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)ในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่งโรจน์ ศิระเปรมปรียากร และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ภัทร พิมลยรรยง และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณี หนูผึ้ง และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกสร ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 5 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แสงประเสริฐ คำชนะ และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จริยา นกวอน และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี อัครเดช โพธิ์อ่อน และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ปัจจัยจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ็ญพรรณ พิกุลทอง และดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานภายในตลาดสี่มุมเมือง ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC รุ่งมณี เอี่ยมสะอาด และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา :ร้านซ่อมและขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ส.เจริญชัย เมฆินทร์ […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กมลรัตน์ พุ่มเกตุแก้ว และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะช้าง กรรณภิรมย์ พรามเกสร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลังสินค้า กรณีศึกษาของบริษัท ซาน มิเกล เบียร์ จำกัด สุนทรี รัตนาภากร และพัฒน์ พิสิษฐเกษม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จิรพร สอนธรรม และดร.ณกมล จันทร์สม ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท คาลดิก (ไทยแลนด์) จำกัด เบญจา วัฒนาวรสกุล และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีความสุขกรณีศึกษาแผนกสินเชื่อบ้านธนาคารพาณิชย์ย่านสุขุมวิท จิตตะวัน ปรีแย้ม และดร.ณกมล จันทร์สม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร นิธิวดี กาญจนาโรจน์พันธ์ […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แนวคิดการนำระบบบัญชีสำเร็จรูป BIONE มาใช้ในกิจการ กรัณฑา จิตโสภา แผนธุรกิจ กาญจน์มณี ปุระ รีสอร์ท ณัฎฐ์รินทร์ นวพรคงปรีชา แผนธุรกิจ ร้านเครื่องประดับ Aesthetic Gems สุนิภามน มีพัฒน์ แผนธุรกิจ น้ำหอมแห้ง Fe’Fume ปางสิริ อิศเรศ แผนธุรกิจ บริษัท ไร่ต้นรักผักสด จำกัด พงศธร ระเสถียร HOME CLICK สุพัชรีพรรณ ชัยวัง Easy Clean Food วรรณพร แดงศรีธรรม เสื้อผ้าเด็กป้องกันยุง BABY BLOCK สุพรรษา วงศ์ธานี แผนธุรกิจชาชัก WOW กิตติวัฒน์ ศิริธรรม แผนธุรกิจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ เครื่องดื่มน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน ตราเฮลตี้ วีท ฐิติมา คล้ายดอกจันทร์, สุรมาศ เลิศเกียรติรัชตะ และนภัทร เอกธนันท์กุล แผนธุรกิจ บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนชัย ยอดกลกิจ, พัชรมณฑ์ มากศรี และสุภัค นาคนาวา แผนธุรกิจ ถุงกอล์ฟ SOME DRESS ยงยุธ บุญสุข, จิราภา สมิทธ์สมบูรณ์ และสุรีย์พร แสนพาน แผนธุรกิจ ร้าน ออร์แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส วิมลรัตน์ พัฒนแสง , เอสินี แปงต่อม และธิดารัตน์ ดวงจินดา แผนธุรกิจ ฟาร์มโคนมออแกนิกส์ หทัยรัตน์ […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ ร้านอาหาร About BanaNa จารุวรรณ พระเขียนทอง, พรศิริ เหมพันธุ์พิรุฬห์ และอุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด แผนธุรกิจ ร้านเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหาย นัทรีภรณ์ ศรีกะทัด, จุรีพร เกิดมาก และพจนา สุมาลี แผนธุรกิจ ร้าน Torino Steak &Grill ลีลานุช รักชาติ, ธิดารัตน์ เกิดกลิ่นหอม และวุฒิชัย วัฒนปรีชานนท์ แผนธุรกิจ เคสโทรศัพท์มือถือ Case Design สาวิตรี ชูช่วย, มสฤณี หนูดำ และวิชญาดา บุญมาก แผนธุรกิจ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น อุมาพร จุลมาตย์, มนทกานต์ ณ นคร และนิติยา […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Guideline for Potential Development of Historical tourismin Ayutthaya Historical Park บุญฑริกา วงษ์วานิช Success Across National and Cultural Borders:Four Stages Model for Expatriates’ Cross-Cultural Preparation Akadet Chaichanavichakit การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร FINANCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS OF A PROJECT ON JASMINE-RICE-105 AND KOH-KHO-6 RICE PRODUCTION […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณัฐธิดา สระธรรม และดร.ไกรชิต สุตะเมือง อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปรีย์วรา ฝั้นพรหมมินทร์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง การพยากรณ์อุปสงค์น้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย อรชุน ฟองประไพ และ รศ. ดร.ประสาร บุญเสริม การพยากรณ์อุปสงค์การนำเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน ณัฐพล เลิศศิวนนท์ และรศ. ดร.ประสาร บุญเสริม [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การนำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอำนาจด้านสุขภาพไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย สันติ ทวยมีฤทธิ์, รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์, ดร.ภัทรียา สุมะโน และดร.จารุรัตน์ แหยงกระโทก ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย รัฐพล ธูปประสม และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อดิเทพ มโนการ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร การประเมินผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี – อำเภอกบินทร์บุรี ตอน 1 มรกต คุ้มประสิทธิ์ และรศ. ดร.ประสาร บุญเสริม การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย เสกสัน ฤทธิสาร และรศ. ดร. ถวิล นิลใบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กมล กฤษวงศ์ และดร.ณกมล จันทร์สม [/col]

Read Full Article