Category: วารสาร

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

Download ฉบับเต็มปัจจัยด้านการขนส่ง ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา บริษัท ABCจักรพันธ์ รัตนะ นพปฎล สุวรรณทรัพย์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้า ด้านสุขภาพออนไลน์วิลาสิณี สุดประเสริฐการศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนบริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส์ จำกัด ธัญวฤณ วัทโลการตอบสนองอย่างรวดเร็วกรณีศึกษา การตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ABCยืนยงค์ ศรีหาภูธร พวงเพชร สุขประเสริฐ

Read Full Article

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

Download ฉบับเต็มการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางตลาดบริการของบริษัทขนส่งไทย-จีนCHEN GOU QING

Read Full Article

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

Download ฉบับเต็ม การศึกษาทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทิพานันท์ เพชรนาค แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทํางาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดี ของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดปทุมธานี ณัฐวุฒิ ชมทอง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือบก ลาดกระบัง ICD (การขนส่งทางรถไฟ) ชนิดา ยุพเยาว์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล ขวัญเรือน มาลากุล ณ อยุธยา ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ศศิธร สุวรรณศรี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ณัฐนันท์ คงเพ็ชรศักด์ิ การบริหารความปลอดภัยในการทํางานและการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) พัชนิดา ศิลานนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อซํ้าเคร่ือง ซีเอ็นซี ของลูกค้าบริษัท ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่งนภา จุลยโชค […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภค กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี ยุภาภรณ์ นิรัญศิลป์ การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลอรีอัล สุมิตรา ดีธรรม การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย วราภรณ์ ผลวุฒิ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี ปนัดดา พ่วงเจริญ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ABC ฐิติพร ทั่งจันทร์แดง ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของผู้หญิงผ่านอินเตอร์เน็ต ธวัลรัตน์ ชัยอำนวย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นฤมล ศรีสุวรรณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สิริกัญญา ธรรมลังกา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต ชาติยา เที่ยงธรรม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มวัยทำงานเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร แก้วกรุณา แก่นทอง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ของสายการบินนกแอร์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

  Download ฉบับเต็ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานครธานินทร์ ธิรางกูรรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานครธนกร เอื้อวิทยาวุฒิกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในกรุงเทพมหานครยอดสร้อย มั่งคั่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานครพัชรินทร์ พระระฆัง การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงถิรมา หิรัญญามน เลือกรูปแบบธุรกิจอะไรดี ระหว่าง SME กับ Startupพงษ์ยุทธ กล้ายุทธ

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ปราจีน คูณจันทร์ทึก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA ปรียกานต์ กลัดทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร เจนจิรา ลิ้มล้อมวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า กลุ่มประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร กุลปาลี มั่งมีธนวาณิชย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนิษฐา ท้วมธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร สาริศา วงวาด ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร กิติญา แก้วอำไพ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ณทัตสิทธิ์ ศรีจันทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล อารยา โคมัทซึซะกิ ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศุทธหทัย คุณานพรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณัฐพร พรรษา [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศทางการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเกมออนไลน์ของผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ร้อยตรี ยศกร บูรณสมภพ และ เฉลิมพร เย็นเยือก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ของพนักงาน บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย พัทธนันท์ คทาธรทรัพย์กุล ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีส่วนช่วยธุรกิจได้อย่างไร สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชุฏาธาร เทียมสวรรค์ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร บุคลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จิรารัตน์ ลิมป์สุคนธ์ และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อ สายการบินภายในประเทศของ บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ ฐิติลักษณ์ ศรีคิรินทร์ และดร.สุมาลี สว่าง อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า เครื่องแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)ในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่งโรจน์ ศิระเปรมปรียากร และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ภัทร พิมลยรรยง และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณี หนูผึ้ง และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกสร ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 5 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แสงประเสริฐ คำชนะ และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จริยา นกวอน และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี อัครเดช โพธิ์อ่อน และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ปัจจัยจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ็ญพรรณ พิกุลทอง และดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานภายในตลาดสี่มุมเมือง ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC รุ่งมณี เอี่ยมสะอาด และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา :ร้านซ่อมและขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ส.เจริญชัย เมฆินทร์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] Electronic commerce: barriers for SME and customer’s perception, evidence of DR Congo Marie-France Mpissa Vangnant, Puripat Charnkit ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จรูญ สินใจ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร ชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงาน โดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง ไพบูลย์ ปะวะเสนะ ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จำกัด นครินทร์ โตเล็ก ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กมลรัตน์ พุ่มเกตุแก้ว และดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะช้าง กรรณภิรมย์ พรามเกสร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลังสินค้า กรณีศึกษาของบริษัท ซาน มิเกล เบียร์ จำกัด สุนทรี รัตนาภากร และพัฒน์ พิสิษฐเกษม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จิรพร สอนธรรม และดร.ณกมล จันทร์สม ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท คาลดิก (ไทยแลนด์) จำกัด เบญจา วัฒนาวรสกุล และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีความสุขกรณีศึกษาแผนกสินเชื่อบ้านธนาคารพาณิชย์ย่านสุขุมวิท จิตตะวัน ปรีแย้ม และดร.ณกมล จันทร์สม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร นิธิวดี กาญจนาโรจน์พันธ์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 6 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความพึงพอใจในการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล พฤศจิภรณ์ อุดมทรัพย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บลจ. บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร สุคนธ์ทิพย์ บุญรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชี อาภากร อินทะกันฑ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางออนไลน์ ธนวัฒน์ พรหมยอด และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ ภาวะผู้นำในการบริหารการจัดการน้ำกรมชลประทาน คณพล โกวัฒนะ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ร.ต.อ.ดนัย ชุ่มอภัย และ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารของบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด ทิพวรรณ พรรณาภพ และ ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของงานบริการบุคคลต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง โสภา คุ้มอยู่ และ ดร.ฉัตรวรัญ […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ CHADIOZ RESORT ผู้แต่ง : โชคชัย วงษ์ชาลี แผนธุรกิจ ร้านเครื่องสำอางออนไลน์ ผู้แต่ง : รัชชนีย์ ทองสำฤทธิ์ แผนธุรกิจ ส.สมบูรณ์ เพลส ผู้แต่ง : ธนกร วัฒนพงษ์วานิช แผนธุรกิจ นวดแผนไทยและสปา “ร้านเฮือนไม้หอม” ผู้แต่ง : กรกัญญา มาสุข แผนธุรกิจ สบู่สมุนไพรพีแคลร์ ผู้แต่ง : แพรพรรณทิพย์ ทิวานนท์ศิริ แผนธุรกิจ HILL IN HAND RESORT ผู้แต่ง : ชลธิชา อรุณสันติโรจน์ แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ผู้แต่ง : พัทรวดี เพิ่มพูล แผนธุรกิจ […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)

แผนธุรกิจ ขนมจีนดอนเมือง ผู้แต่ง : ณัฐพล วงศาขจรกิจ แผนธุรกิจ ANM Rangsit University ผู้แต่ง : ชมพูนุช วงศาตุ้ย แผนธุรกิจ ออโตบาห์น คาร์แคร์ ผู้แต่ง : ณัฐพล รุ่งแสง แผนธุรกิจ ซิกเครทโฮม แอนด์ สปา ผู้แต่ง : วรัญญา ยอดนวล แผนธุรกิจ กระเป๋าสตางค์ Light Wallet ผู้แต่ง : ณรงค์เดช กุลเกียรติชัย แผนธุรกิจ สอนนวดแผนไทย ผู้แต่ง : วสานารี ชากระโทก แผนธุรกิจ ร้านกาแฟทอยส์คัพ ผู้แต่ง : ณิชาดา ปัญญะสังข์ แผนธุรกิจ เอสทีจี รีไซเคิล ผู้แต่ง : อำพล […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ CAR RSU AUDIO ผู้แต่ง : อมรชัย ศุภมงคลกุล แผนธุรกิจ นาตยา เกสต์เฮ้าส์ ผู้แต่ง : นาตยา สมุทรถา แผนธุรกิจ บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา บริษัท เผ่าจินดา กราฟฟิก จำกัด ผู้แต่ง : สุภรพล เผ่าจินดา แผนธุรกิจ ร้านขนมไทย ผู้แต่ง : นัฐชยา ยิ้มเจริญ แผนธุรกิจ ร้าน COOKIE SMILE ผู้แต่ง : จิรตราภรณ์ ภูมิจันทึก แผนธุรกิจ อาบน้ำตัดแต่งขนสุนัข (Smiling pet) ผู้แต่ง : ชลิภา เพ็ญภินันท์ แผนธุรกิจ […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ สถาบันรับเลี้ยงเด็กและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก คิตดี้ การ์เด้นท์ เพลย์ แอนด์ เลิร์นเนอสเซอรี่ ผู้แต่ง : รวมพร เกิดพุฒ แผนธุรกิจ น้ำพริกตาแดงแห้งสำเร็จรูป ตรา แม่หญิง ผู้แต่ง : ธัญพร น้อยทวี แผนธุรกิจ โคซี วิลเลจ ด๊อกโฮเทล ผู้แต่ง : ฉัตรวีร์ ปิ่นเงิน แผนธุรกิจ สนามบาสเก็ตบอลและสนามวอลเลย์บอลให้เช่า PF BASKETnVOLL ผู้แต่ง : ภัทรภร รัตนสินทวีกุล แผนธุรกิจ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้แต่ง : ศิริพร ปัญญานุวัฒน์ แผนธุรกิจ ร้านค้าอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการใส่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้แต่ง : ปฏิพล ทฤษฎี แผนธุรกิจ ไร่เลย์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 4 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] น้ำเต้าหู้พลาสเจอร์ไรส์ “อิ่มอุ่น” กนกวรรณ บุญมี กาแฟเพื่อสุขภาพ Drink Me คณิตา สันติวรกุล แผนธุรกิจ บริษัท ทริปเปิ้ล เจ จำกัด ( Triple J Company Limited ) จิณณพัต พัฒนสิงห์ ร้านน้ำผลไม้สด Siam Smile จิรารัตน์ คงบุรี ธุรกิจร้านกาแฟสดCoffee Heart by Doi Chang นฤมล นรรฆเลิศ แผนธุรกิจ MARINE SEAFOOD ภิรดา เนาวบุตร แผนธุรกิจ หนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ อุบล พงษ์สระพัง [/col]

Read Full Article

วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 4 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ณัฐทิภา ทรงสมรรถภาพ สถาบันรักษ์จิต ณิฐ์ธนันฏ์ วงศ์ประไพ ธุรกิจการจัดการขยะเชื้อเพลิง RDF นันทยา สังวาลย์ แผนธุรกิจ กาวติดไม้ นาวี มหรณพราพพงศ์ นโยบายการเงินกับความสัมพันธ์ในการจัดการทางการผลิตของผลิตภัณฑ์ น้ำกระเจี๊ยบคลายร้อน KAJEAB น้ำฝน เทมโส ธุรกิจเครื่องสำอาง It’s Face Whitening Cream วโรชิณี คณะบูรณ์ แผนธุรกิจ บริษัท Destination Tour สโรชา นาคพิพัฒน์ แผนการตลาด ธัญพืชอบแห้งเพื่อสุขภาพ Grain for Health สุวลักษณ์ ศรีหะรัญ [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แนวคิดการนำระบบบัญชีสำเร็จรูป BIONE มาใช้ในกิจการ กรัณฑา จิตโสภา แผนธุรกิจ กาญจน์มณี ปุระ รีสอร์ท ณัฎฐ์รินทร์ นวพรคงปรีชา แผนธุรกิจ ร้านเครื่องประดับ Aesthetic Gems สุนิภามน มีพัฒน์ แผนธุรกิจ น้ำหอมแห้ง Fe’Fume ปางสิริ อิศเรศ แผนธุรกิจ บริษัท ไร่ต้นรักผักสด จำกัด พงศธร ระเสถียร HOME CLICK สุพัชรีพรรณ ชัยวัง Easy Clean Food วรรณพร แดงศรีธรรม เสื้อผ้าเด็กป้องกันยุง BABY BLOCK สุพรรษา วงศ์ธานี แผนธุรกิจชาชัก WOW กิตติวัฒน์ ศิริธรรม แผนธุรกิจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ เครื่องดื่มน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน ตราเฮลตี้ วีท ฐิติมา คล้ายดอกจันทร์, สุรมาศ เลิศเกียรติรัชตะ และนภัทร เอกธนันท์กุล แผนธุรกิจ บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนชัย ยอดกลกิจ, พัชรมณฑ์ มากศรี และสุภัค นาคนาวา แผนธุรกิจ ถุงกอล์ฟ SOME DRESS ยงยุธ บุญสุข, จิราภา สมิทธ์สมบูรณ์ และสุรีย์พร แสนพาน แผนธุรกิจ ร้าน ออร์แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส วิมลรัตน์ พัฒนแสง , เอสินี แปงต่อม และธิดารัตน์ ดวงจินดา แผนธุรกิจ ฟาร์มโคนมออแกนิกส์ หทัยรัตน์ […]

Read Full Article

วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ บริษัท ชิลเดร้น เบเกอรี่ จำกัด ชุติมา ช้างเจริญ, และดาวิกา จารุกิตตินันท์ แผนธุรกิจ ร้าน ICY CREAM ทิพวรรณ ชุ่มจิตร์, นรัณยา วิชชุตเวส และนนทรี สินทะเกิด แผนธุรกิจ น้ำสลัดไข่ไก่ออร์แกนิก พิศมัย สมบัติ, พลอยไพลิน สุวรรณโชติ และปรียนันท์ กาวิละพันธ์ แผนธุรกิจ แผ่นทดสอบประเภทและระดับพิษงู รังสิวัฒน์ เกตุนวม, อรรถพล พวงเพชร และวันวิสาข์ รังสิมันต์รัตน์ แผนธุรกิจ น้ำพริกสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ZAPP อรทิพย์ ชาญธัญกรรม, วารุณี ศรีอุทัย, อัจฉรา สุดสา และสุรีย์พร กิจสวัสดิ์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ โคมไฟ เกาชูร โกวิทย์ ชุมเกลี้ยง, กุลภัสสร เล่าหะประเสริฐ และอารตี ศรีวะรมย์ แผนธุรกิจ ร้านอาหารไก่ทอด โสภิตา ปิยาวัตร์,สุนิตย์ศา บัวบุญ, เอมอร จีนเพชร และวราภรณ์ อารีเอื้อ แผนธุรกิจ ยางแผ่นรมควัน บริษัท SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์) จำกัด กมลทิพย์ พรมมา และปิยะนุช ขวัญนุ้ย แผนธุรกิจ บ้านขนมไทเดิม จตุพร เชียรวิชัย และรัชดาภา ปิยศทิพย์   [/col]

Read Full Article

วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ Diet Set Box จันทิมา ตันติวุฒิวร,พรชัย ศรีคำ และริญญา โรทนง แผนธุรกิจ ชุดสังฆทาน มาลิณี วัฒนตฤณากุล, ณัฐนิชศศิภาส์ ภูมิศิลา และอนุสรา เพ็งพูน แผนธุรกิจ บริษัท Rice&Dessert ลักขณา บุษผาศักดิ์, พูลทรัพย์ หฤหรรษ์ชนก และประวีณา กัญญะพิลา แผนธุรกิจ ซาลาเปา Master P ศิริชัย สิริปัญญาวรคุณ, สุภาพิชย์ บุญสถิตอนันต์ และยุวดี เกษเจริญคุณ แผนธุรกิจ แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ Happy Feet อุดมศิลป์ กอบเกื้อชัยพงษ์, ตรีพร เรืองแสวง และบุญชัย ปรีชาเลิศประเสริฐ   […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ ร้านอาหาร About BanaNa จารุวรรณ พระเขียนทอง, พรศิริ เหมพันธุ์พิรุฬห์ และอุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด แผนธุรกิจ ร้านเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหาย นัทรีภรณ์ ศรีกะทัด, จุรีพร เกิดมาก และพจนา สุมาลี แผนธุรกิจ ร้าน Torino Steak &Grill ลีลานุช รักชาติ, ธิดารัตน์ เกิดกลิ่นหอม และวุฒิชัย วัฒนปรีชานนท์ แผนธุรกิจ เคสโทรศัพท์มือถือ Case Design สาวิตรี ชูช่วย, มสฤณี หนูดำ และวิชญาดา บุญมาก แผนธุรกิจ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น อุมาพร จุลมาตย์, มนทกานต์ ณ นคร และนิติยา […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 5 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความสุขในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณี รัตนวัชรากร และเกสรา สุขสว่าง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) มนัสวีร์ สดสี และเกสรา สุขสว่าง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อภิวดี พิมพ์สุข และเกสรา สุขสว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบัตรเครดิต พิมภา เพิ่มพูน และสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิต น้ำผึ้ง จันทร์ดำ และดร.สุมาลี สว่าง การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยใช้แบบจำลอง CAPM ธนพล วิเชียรดิลกกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบัตรเครดิต ธนวัฒน์ รอดลอย และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 5 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การประเมินผลการปฏิบัติงานโซ่อุปทานโดยใช้แบบจำลอง SCOR Model นพปฎล สุวรรณทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รัตนา อารยาภิชาติและ ดร. ณกมล จันทร์สม การศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานคร สาครินทร์ แท้เที่ยงเจริญและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) วิภาวี มณีสะอาดและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร วิภารัตน์ ศุภศิริวัฒนาและ ผศ.ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานในบริษัทปิโตรเคมี อภิรดี อุทัยรัตนะชัยและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผ่านทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวพรพักตร์ อานุภาพสกุลและดร.สุมาลี สว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการทำธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ต่อผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร วิรวรรณ เชื้อฉลาด และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร รัชดาภรณ์ คำมงคล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง   [/col]

Read Full Article

วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ Neramit บศกร สันติสิริกุล,โสฬสิทธิ์ ศรีรุ่งเรือง และวรวิทย์ กันสุข แผนธุรกิจ D Bread พิจิตรา ธีระเดชพงศ์, ชามาศ ธีระเดชพงศ์ และณรัชช์อร ทองสุก แผนธุรกิจ THAI –NIGIRI พีรนันท์ ชนิตร์วัฒน์, วิรัญชนา วาหะรักษ์, ลดา จั่นคำ และพจนีย์ ดิษบรรจง   [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ บริษัท ที บี ซี จำกัด ศศิลักษณ์ ชื่นแย้ม, เสริมศักดิ์ อัครนุพงศ์ และลภัสรดา บัวศรี แผนธุรกิจ Sweet Ice จิรกานต์ พันธนู, จินต์ชุตา ม่วงหมอนทอง และศิริพร น้อยตา แผนธุรกิจ นมธัญพืช “Milky Seed” ณิชาภา บัวศรี, กันณิกา สุขศรีสังข์, ศุภกานต์ อินทรักษ์ และอดินันต์ หะยีดาราแม   [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ หมูปิ้ง เฮง เฮง สุรศักดิ์ มหิวรรณ, เจยวัฒน์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ และโชติพล ศุภกิจบุญชู แผนธุรกิจ บริษัท อาร์ ที เจ สแน็ค จำกัด ปาลิกา ครองบ้าน, มะลิวัลย์ ช่วยเพชร และมารุต ศิรินาโพธิ์ แผนธุรกิจ สถาบันสอนภาษา ABC Easy เล็ก คำมา, ประกายมาศ ประกาศิต และวิจิตรา สมใจ   [/col]

Read Full Article

วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ ตู้บะหมี่หยอดเหรียญ รจนาไฉน ฐิติธรรมเสถียร, สุภาภรณ์ แขนสูงเนิน และอภิษฐา รอดโพธิ์ทอง แผนธุรกิจ ร้านทเวนตี้-ซิกตี้ว้าววว (Twenty – Sixty Wow) พฤกษณี กะการดี, ปฐวี พีรกิจ และศิวพร ใหญ่สวัสดิ์วงษ์   [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ บริษัท ปังปลาทู จำกัด กาญจนา หลิมย่านกวย, วรัญญา พราหมณ์น้อย ลแะวุฒิพร วีระเศรษฐ์ศิริ แผนธุรกิจ บริษัท ไอ.ที.การบัญชี จำกัด ลลิตา มีแสงทอง และสมศรี มีแสงทอง แผนธุรกิจ BBK sport soccer นริศร พันธุ์ท้าว, ธนยศ ศรีกฤษณ์ และโพธิบูรพ์ จรัญรัตนศรี   [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจ ร้านอาหารทะเล I SEA U ร้อยตรีหญิงกรองแก้ว ทองนาค, อภิญญา สงวนสินและปาลิดา คงทน แผนธุรกิจ Childnery อัยรินทร์ รัชตะไชยยงค์, ยาใจ เจริญสุข และกัลยรัตน์ ทิมทอง แผนธุรกิจ ร้าน F2000 SOUND สุนีย์ อติธรรมรักษ์, สมนึก ทิศหล้า และนัสรา รักษาชนษ์   [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Guideline for Potential Development of Historical tourismin Ayutthaya Historical Park บุญฑริกา วงษ์วานิช Success Across National and Cultural Borders:Four Stages Model for Expatriates’ Cross-Cultural Preparation Akadet Chaichanavichakit การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร FINANCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS OF A PROJECT ON JASMINE-RICE-105 AND KOH-KHO-6 RICE PRODUCTION […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”]  1.แผนธุรกิจ เครื่องหนังแฮนด์แมค CUCITO LEATHER HANDMADE.pdf ผู้แต่ง : ฉัตรชัย ชูผล  2.แผนธุรกิจ ฟาร์มจิ้งหรีด.pdf ผู้แต่ง : ชมเพ็ญ แทนคำ  3.แผนธุรกิจ ร้านไทยชาร์ม โคมไฟจากผ้าขาวม้า.pdf ผู้แต่ง : ณัฐฐานุช จันทนะศิริ  4.แผนธุรกิจ ร้านอาหารวังกุ้ง ซีฟู้ด.pdf ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ แตงถมยา  5.แผนธุรกิจ ร้านไอเมล เสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม.pdf ผู้แต่ง : นิภาภัทร อิสมาแอล  6.แผนธุรกิจ คาร์แคร์ Vintage Car Care.pdf ผู้แต่ง : ประเทือง บูรณศิลปิน  7.แผนธุรกิจ ร้านป้ารุ่ง (จำหน่ายอาหารอีสานแปรรูป).pdf ผู้แต่ง […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2557)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”]    1.แผนธุรกิจ การจำหน่ายปูนซีเมนต์ของ ปราณบุรีค้าไม้.pdf ผู้แต่ง : จักรกฤษ เล้ายะรัตน์  2.แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย GM Care.pdf ผู้แต่ง : เจริญฤทธิ์ โสประดิษฐ์  3.แผนธุรกิจ ผ้าหอมซักอบรีด.pdf ผู้แต่ง : ชนิสรา โสประดิษฐ์  4.แผนธุรกิจ เสื้อยืดทีเชิ้ต แบรนด์ พี่เบิ้ม.pdf ผู้แต่ง : ชุติมา วัฒนพงศ์  5.แผนธุรกิจ ร้านขายส่งต้นกล้าชวนชม.pdf ผู้แต่ง : ฐณิฌา ลิขิตบัณฑิตวงษ์  6.แผนธุรกิจ คาร์แคร์ มิสเตอร์ชิว.pdf ผู้แต่ง : ณชิฤร์กฤษณ์ ชคทิศอมรณีอ์  7.แผนธุรกิจ เชียงใหม่ กรีน บูติค รีสอร์ท.pdf ผู้แต่ง […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2557)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”]  1.แผนธุรกิจ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (CLICK ENGLISH).pdf ผู้แต่ง : กนกกาญจน์ ไทยเอื้อ  2.แผนธุรกิจ ลีดเดอร์คาร์เซ็นเตอร์.pdf ผู้แต่ง : วารุณี พุทไธสง  3.แผนธุรกิจ ประธานพรเซอร์วิส.pdf ผู้แต่ง : ชาริตา ลอดเหล็ก  4.แผนธุรกิจ สถานออกกำลังกาย ฟิตเนสเพลย์.pdf ผู้แต่ง : กฤษฎา โพนโต  5.แผนธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์รุ่งนธีเพลส.pdf ผู้แต่ง : ณัฐญา พุ่มเสนาะ  6.แผนธุรกิจ ร้าน ฟ.แฟ กาแฟถุงกระดาษ.pdf ผู้แต่ง : สิทธิเดช ศักดิ์สงวน  7.แผนธุรกิจ บริการอาบน้ำตัดแต่งขนสุนัข (Doggy Shop).pdf ผู้แต่ง : ศลิษา ปิ่นร่มฉัตร […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2557)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”]  1.แผนธุรกิจ ร้านซัก อบ รีด (Happy HiLaundry).pdf ผู้แต่ง : พรพรหม บุญลือ  2.แผนธุรกิจ ดิ ออร์ชาร์ด อพาร์ทเม้นท์.pdf ผู้แต่ง : อารีรัตน์ รัตนประดิษฐ์  3.แผนธุรกิจ การออกแบบกราฟฟิคเคลื่อนไหว บริษัทโมชั่น ฟลิค จำกัด.pdf ผู้แต่ง : ณัฐิยา ประจะเนย์  4.แผนธุรกิจ เครื่องสำอางคามิน่า.pdf ผู้แต่ง : พรชนก ประทาน  5.แผนธุรกิจ เครื่องสำอางคิโยโนะ.pdf ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ คุณงาม  6.แผนธุรกิจ ทรัพย์กัญจนาเคมีภัณฑ์เกษตร.pdf ผู้แต่ง : กัญนิภา พุฒิแก้ว  7.แผนธุรกิจ คาร์แคร์ Car Blink.pdf […]

Read Full Article

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

[col type=”one-fourth”] [/col] [col type=”three-fourth last”]  แผนธุรกิจเนอสเซอรี่บ้านปลูกปัญญา.pdf ผู้แต่ง : เพ็ญรุ่ง ประกอบกิจ  แผนธุรกิจเอบีซีออโต้แก๊ส.pdf ผู้แต่ง : วาสนา เวชยะมารภัต  แผนธุรกิจคาร์แคร์_promptwash.pdf ผู้แต่ง : ญาดา ไกรพานนท์  แผนธุรกิจจำหน่ายชุดทำงาน.pdf ผู้แต่ง : นาฏยา ศรีหาบุตร  แผนธุรกิจซีเคอพาร์ทเม้นท์.pdf ผู้แต่ง : ชโลธร กาหลง  แผนธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสารั้วคอนกรีตคาวบอย.pdf ผู้แต่ง : กนกกาญจน์ ก้านแก้ว  แผนธุรกิจผลิตและจำหน่ายหีบศพมีสุข.pdf ผู้แต่ง : พิภูษณะ แทนสกุล  แผนธุรกิจร้านโชคศิริไทร์ทรัค.pdf ผู้แต่ง : กิตติกร ศิริ  แผนธุรกิจสนามแบต BB คอร์ด.pdf ผู้แต่ง : อิณทรัฐ สมบูรณ์พูนผล  แผนธุรกิจน้ำดื่มทิปท๊อป.pdf ผู้แต่ง […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สมิดานันท์ ศรีวาสโนดม และดร.ณกมล จันทร์สม ภาวะผู้นำของนายปรีดี พนมยงค์ กับบทบาทการบริหารราชการแผ่นดิน อธิพงศ์ ณ ถลาง และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร กฤษณะ นันทะวิชัย และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน ณัฐพร เติบไพบูลย์ และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม การศึกษาแบบจำลอง FAMA FRENCH THREE FACTOR MODEL ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ปี พ.ศ. 2553-2556 ทวีศักดิ์ จันอุทัย และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร รัฐนันท์ วิริยะอ่องศรี และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ […]

Read Full Article

วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากรณีศึกษา เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา น้ำเพชร นิ่มนวลดี และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน การลงทุนของกองทุนประกันสังคม สุกัญญา มาลาวัยจันทร์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) วันวิสา สีระสา และร.ศ.อติ ไทยานันท์ ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองคำรูปพรรณของประชากรในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี ชมพูนุท อารัญภาณุ และดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง แผนธุรกิจสมัยใหม่ แผนธุรกิจ บริษัท กาแฟสดดอยฟ้า จำกัด : แผนการดำเนินงาน กมลรัฐ เปล่งศรีสกุล และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม แผนธุรกิจ บริษัท JJ&M CAR CARE จำกัด แผนการตลาด รัทสิตา พรหมบุตร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โอฬาร พิรินทรางกูร และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐธนัญ ศานติมงคลวิทย์ และดร.ณกมล จันทร์สม ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ชลิดา พ่วงรักษา และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์ ปัจจัยความภักดีของพนักงานที่มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย จำกัด มหาชน นันท์นภัส ชำนาญเพชร และดร.ณกมล จันทร์สม คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ: กรณีบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด เด่นนภา มุ่งสูงเนิน และชนะเกียรติ สมานบุตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ และดร.ณกมล จันทร์สม แรงจูงใจที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารขนาดเล็ก กรณีศึกษา ธนาคารแลนด์ แอนด์ […]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณัฐธิดา สระธรรม และดร.ไกรชิต สุตะเมือง อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปรีย์วรา ฝั้นพรหมมินทร์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง การพยากรณ์อุปสงค์น้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย อรชุน ฟองประไพ และ รศ. ดร.ประสาร บุญเสริม การพยากรณ์อุปสงค์การนำเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน ณัฐพล เลิศศิวนนท์ และรศ. ดร.ประสาร บุญเสริม [/col]

Read Full Article

วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การนำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอำนาจด้านสุขภาพไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย สันติ ทวยมีฤทธิ์, รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์, ดร.ภัทรียา สุมะโน และดร.จารุรัตน์ แหยงกระโทก ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย รัฐพล ธูปประสม และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อดิเทพ มโนการ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร การประเมินผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี – อำเภอกบินทร์บุรี ตอน 1 มรกต คุ้มประสิทธิ์ และรศ. ดร.ประสาร บุญเสริม การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย เสกสัน ฤทธิสาร และรศ. ดร. ถวิล นิลใบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กมล กฤษวงศ์ และดร.ณกมล จันทร์สม [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดชา ศิลปสนอง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจและสิ่งพิมพ์ กนกอร ศิริกุลพัฒนผล และดร.ณกมล จันทร์สม แรงจูงใจในการสมัครเข้าทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กฤษณา ศรีจันทร์แดง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง แนวทางการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดวงกมล ศรีอมรชัย และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจานด่วนที่จำหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ธินิดาพร เจริญพร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยด้านโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำรถยนต์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พัชรา ปิ่นเพชร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มนต์ธิชา ทองคง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย์ วันทนา เผ่าฝาง และดร.ณกมล จันทร์สม […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จิตต์สุภา แก้วมณี และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา การตัดสินใจเปลี่ยนงาน ของวิศวกรสถาบันไทยเยอรมัน  ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันไทย-เยอรมัน  สุพจน์ ประชุมทอง และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  ทวี ทองอยู่ และรศ กาญจนาท เรืองวรากร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานTMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ  ธิดารัตน์ สินแสง และ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเอกชน  ลภัสนันท์ จิระดุลยพัฒน์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] Perception of Organizational Politics and Influence of Job Attitude on Organizational Commitment  Phatsorn Thiphaphongphakaphun & Piraphong Foosiri,D.B.A. Attitude toward the Advertising and Subjective Norm on Purchase Intention: A Case of Television Advertising of Beauty and Personal Care Product in Bangkok  Xiaoli Wang & Pussadee Polsaram, D.B.A. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  ประวีณา ศาลิคุปต และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  อภิญญา ปรัชญาสันติ และผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทนวกิจประกันภัยจำกัด มหาชน  ชัยโรจน์ กัลยาณลาภ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย  วรัญญา แจ่มศรี และผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเสื้อผ้าโบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร  กิติพร ดวงแก้ว และดร. พีรพงษ์ ฟูศิริ ความพึงพอใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด  ณัฏฐ์ณิฌา สุวรรณรงค์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พิไลลักษณ์ ชื่นสุขศรี และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยทางทะเลและขนส่ง  วลัย วรวุฒิธีรกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ชนิตา […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] The Antecedence of Employee’s Work-family Conflict ( Work Interference with Family and Family Interference with Work ) in Thailand  Nini Lu and Phusit Wonglorsaichon The factors effect of transformational and transactional leadership and organization commitment on the employee’s job satisfaction and job performance  Meng Zhou and Piraphong Foosiri […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กิจติมา ลุมภักดี และดร.ไกรชิต สุตะเมือง การเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ยุทธชัย วิทยนันท์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจในการเลือกใช้ร้านอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติภัทท์ ศรีวิไลทนต์ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากสิน ปาริชาติ วัฑฒกานนท์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เลขหมายเดิมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เสาวลักษณ์ สาระกูล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง อิทธิพลด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร รุจารินทร์ จิตต์แก้ว และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รุ้งดาว ดีดอกไม้ และดร. ไกรชิต สุตะเมือง ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จันทิมา […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร ปภาพินท์ ภาษยะวรรณ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ญาดา ชื่นชุ่ม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา:นิคมอุตสาหกรรมเขตนวนคร พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ และดร. ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร นิธิวดี สุขโหมด และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร วิไลวรรณ อุดมโชคพิพัฒน์ และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติิ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (SKIN CARE) สำหรับผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร กชพรรณ วิลาวรณ์ และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร เมธาวี […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] แผนธุรกิจโครงการไร่เล บิส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า ทศพร กาญจนภมรพัฒน์และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช แผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นในประเทศไทย อครวัฒน์ ไสไทยและดร.ไพศาล ตระกูลสุข ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในประเทศไทย กรีฑาพล พิชญ์พันธ์และดร.ไพศาล ตระกูลสุขิ พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร บุณฑริกา นันทิพงศ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุรี สุมาลี ทศพรวิชัยและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร วรรณวิศา ลิมปัชโยพาสและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ธนกฤต โตรักตระกูลและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ปิยพรรณ รัตนพิกุลและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ฉัตรธนะ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การศึกษาการตัดสินใจซื้อ Application ของแท้จากร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : Appication ของแท้จากร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร อัจฉริชา มนตรีกุล ณ อยุธยาและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภิสรา บุญรัตน์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค์นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด ธีรนันท์ โพธิกำจรและผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช การตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไกรสร บูชารัตนชัยและศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช< การวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทูน (CAPM) นฤมล ถัมภ์บรรฑุและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ำท้วมปี 2554 สรวีย์ วิศวชัยวัฒน์และดร.ไกรชิต […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กัญญารัตน์ ศิิริประไพและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ บทบาทธุรกิจค้าปลีกในสถานีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร อลิสา ศิรินาฎเจริญและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง ธนวัฒน์ คิมผลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ธัญรดา ทวีจรัสชัยกุลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุวิมล สังขทับทิมสังขและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มัญชุตา กิ่งเนตรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยในจังหวัดสมุทรปราการ พรพิรุณ พิทักษ์กุลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ จุไรรัตน์ แซ่เตียวและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด เสาวลักษณ์ แสงจันทร์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ศุภวัฒน์ ธนศิริหิรัญสุขและกิตติพันธ์ […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ณัฐมล เลิศชวลิตานนท์และดร.มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ ปัจจัยทางการตลาด เครื่องสำอาง นักศึกษามหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี อรอนงค์ สกุลอมรบดีและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา หอพักซอยคุ้มเกล้า 32 ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่มีผลต่อการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธิ์ของปรชากรในเขตปทุมธานี พิมศิริ เพชรน้อยและดร.ไกรชิต สุตะเมือง การศึกษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การเอกชนเขตกรุงเทพฯ เสาวลักษณ์ ลีฬหกุลชัยและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV)เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ชญาดา เกกินะและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร อังศดา สังวาลทิพย์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ อิทธิพลความไว้วางใจของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา ผู้บริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร […]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสั่งซื้อสินค้าจาก ASTV ผ่านทางโทรศัพท์ จินดารัตน์ ชโยธินและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พชรพร เลิศสุขโขและดร.ไกรชิต สุตะเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร บรรจง วิทยถาวรวงศ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนวันทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  สายพิณ วิศัลยางกูรและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช พฤติกรรมด้านการสื่อสารภายใตองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด(มหาชน) ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การตัดสินใจซื้อผลิตภัณธ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาวิณี ตันติผาติและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การตัดสินใจซื้อไอศครีมไขมันต่ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพร เพชรโพธิ์ศรีและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ธารา ธิยะภูมิและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร จงรัก ชินเกล้ากำจรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณี เอกพาณิชย์ถาวรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผู้บริโภคใเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สุนีย์ ลิลิตวรางกูรและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของคนทำงานที่พักในคอนโดมิเนี่ยมในกรุงเทพมหานคร กัลยา ตรีสุชนและผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มรกต จงไพศาลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศไทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาตราและปริมณฑล วิทฐพร อุทัยฉายและดร.ไกรชิต สุตะเมือง [/col]

Read Full Article

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”] Download ฉบับเต็ม [/col] [col type=”three-fourth last”] การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ตัวแบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ METCO, SMT, SPPT, SVI, TEAM และ CCET  ฉวีวรรณ คนัยรัมย์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยใช้ตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM)  ชัชศรัณย์ โชคเจริญพิษิฐ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยใช้แบบจำลอง CAPM กรณีศึกษาหลักทรัพย์ TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM  จันทิมา เหล่าคะเน และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ AOT, BTC, […]

Read Full Article